ค้นหาใน W.W.W. ค้นหาใน www.mohanamainetwork.net

ข่าวประชาสัมพันธ์
มูลนิธิฯ ร่วมประชุมแกนนำถอดบทเรียนลดปัจจัยเสี่ยงในชุมชน
หมออนามัยเสนอ สปสช.ตั้งกองทุนส่งเสริมสุขภาพอำเภอ
รับรางวัลเกียรติยศจากสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยไม่สูบบุหรี่ฯ
มอบ 15 ล้านรายชื่อ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน ร่าง พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฯ
ประชุมวิชาการ วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
more...
นานาสาระ
วารสารหมออนามัย
วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน
สาระสำคัญ พรบ.ฯ ยาสูบ

อบรม/สัมมนา
เอกสารประกอบการบรรยาย นคส
เอกสารสำหรับนักขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบ

แวดวงสาธารณสุข
เจาะลึกระบบสุขภาพ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดำนินงาน

TopMenu
DOWNLOAD ข้อมูล
เครือข่ายหมออนามัย
แนะนำมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย


Data Update!
เมนูหลัก> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย สนับสนุน “กรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน”
23 ธ.ค. 2558 10:46:00

       กรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน มีทั้งหมด 24 คน มาจากการแต่งตั้งโดยตำแหน่ง 12 คน และจากการสรรหาตัวแทนจากสมาชิกโดยการเลือกตั้ง 12 คน ซึ่งทำหน้าที่ดูแลสิทธิประโยชน์ของสมาชิก ความก้าวหน้าและมาตรฐานของวิชาชีพ รวมทั้งกำหนดทิศทางการดำเนินงานของสภาการสาธารณสุขชุมชน       
       ส่วนการเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน จะมีขึันหลังการรับสมัครสมาชิกสภาฯเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย สนับสนุนการดำเนินงานของสภาวิชาชีพโดยกรรมการมูลนิธิสมัครเป็นสมาชิกสภาฯ และส่งตัวแทนกรรมการสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาฯ จำนวน 12 คน ดังนี้
        1.นายธาดา วรรธนปิยกุล ประธานมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย ตัวแทนจากส่วนกลาง
        2.นายทองดี มุ่งดี             ตัวแทนจากส่วนกลาง
        3.นายมานพ ทองตัน        ตัวแทนจากภาคกลาง
        4.นายสนอง คล้ำฉิม         ตัวแทนจากภาคกลาง
        5.นายอารมณ์ แสนเตชะ   ตัวแทนจากภาคเหนือ
        6.นายศักดิ์ดา ธารินทร์      ตัวแทนจากภาคเหนือ
        7.นายสาธิต  สว่างแสง      ตัวแทนจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
        8.นางกฤตยา พลทะกลาง ตัวแทนจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
        9.นายสุกรี รัตน์ประโคน    ตัวแทนจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
      10.นางแพรวพรรณ บุษยมาลย์ ตัวแทนจากภาคใต้
      11.นายวิเชียร จิตต์พิศาล    ตัวแทนจากภาคใต้
      12.นายวันชัย บ่อเงิน           ตัวแทนจากภาคใต้
       ซึ่งกรรมการมูลนิธิฯ ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน เป็นบุคลากรสาธารณสุขจากหน่วยงานทุกระดับ คือ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และเป็นตัวแทนจากทุกภาค ทุกเขตสุขภาพ เป็นทั้งผู้บริหาร นักวิชาการและผู้ปฏิบัติงาน ที่มีประสพการณ์และมีความรู้ความสามารถในการขับเคลื่อนงานสาธารณสุข