ค้นหาใน W.W.W. ค้นหาใน www.mohanamainetwork.net

ข่าวประชาสัมพันธ์
มูลนิธิฯ ร่วมประชุมแกนนำถอดบทเรียนลดปัจจัยเสี่ยงในชุมชน
หมออนามัยเสนอ สปสช.ตั้งกองทุนส่งเสริมสุขภาพอำเภอ
รับรางวัลเกียรติยศจากสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยไม่สูบบุหรี่ฯ
มอบ 15 ล้านรายชื่อ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน ร่าง พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฯ
ประชุมวิชาการ วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
more...
นานาสาระ
วารสารหมออนามัย
วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน
สาระสำคัญ พรบ.ฯ ยาสูบ

อบรม/สัมมนา
เอกสารประกอบการบรรยาย นคส
เอกสารสำหรับนักขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบ

แวดวงสาธารณสุข
เจาะลึกระบบสุขภาพ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดำนินงาน

TopMenu
DOWNLOAD ข้อมูล
เครือข่ายหมออนามัย
แนะนำมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย


Data Update!
เมนูหลัก> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> มูลนิธิฯ ร่วมประชุมแกนนำถอดบทเรียนลดปัจจัยเสี่ยงในชุมชน
29 เม.ย. 2559 22:30:44


เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 58 ณ  โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร์ “ความเข้มแข็งของเครือข่ายหมออนามัยในการจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพใน ชุมชน” (บุหรี่ – อุบัติเหตุ – เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และโรคเรื้อรัง) ภายใต้การสนับ สนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตามโครงการขับเคลื่อนหมออนามัย : พัฒนาเครือข่ายทางปัญญา
เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในชุมชน  ระหว่างวันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2558 เพื่อเสริมพลังการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพ จัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและพัฒนาสุขภาวะชุมชน พัฒนาศักยภาพเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพแนวใหม่ให้เข้มแข็ง ทั้งด้านด้านวิชาการและการจัดการความรู้แก่หมออนามัยและเครือข่ายในการ จัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ ขยายผลชุมชนเรียนรู้
ชุมชนนักปฏิบัติการเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพโดยหมออนามัย รายละเอียดเพิ่มเติม