ค้นหาใน W.W.W. ค้นหาใน www.mohanamainetwork.net

ข่าวประชาสัมพันธ์
มูลนิธิฯ ร่วมประชุมแกนนำถอดบทเรียนลดปัจจัยเสี่ยงในชุมชน
หมออนามัยเสนอ สปสช.ตั้งกองทุนส่งเสริมสุขภาพอำเภอ
รับรางวัลเกียรติยศจากสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยไม่สูบบุหรี่ฯ
มอบ 15 ล้านรายชื่อ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน ร่าง พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฯ
ประชุมวิชาการ วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
more...
นานาสาระ
วารสารหมออนามัย
วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน
สาระสำคัญ พรบ.ฯ ยาสูบ

อบรม/สัมมนา
เอกสารประกอบการบรรยาย นคส
เอกสารสำหรับนักขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบ

แวดวงสาธารณสุข
เจาะลึกระบบสุขภาพ

แผนงาน/โครงการ/ผลการดำนินงาน

TopMenu
DOWNLOAD ข้อมูล
เครือข่ายหมออนามัย
แนะนำมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย


Data Update!
เมนูหลัก> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ประชุมวิชาการ วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
29 เม.ย. 2559 23:10:46
วันที่ 26–28 เมษายน 2559 มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย ร่วมประชุมวิชาการกับ สมาคมวิชาชีพสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายด้านสาธารณสุข ได้แก่ ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยและสมาคมหมออนามัย เรื่อง “รวมพลังสร้างสภา เพื่อความก้าวหน้า วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขที่เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจ พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุข มีโอกาสได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข ภาคีเครือข่ายและสภาการสาธารณสุขชุมชน